توضیحات

حضور و غیاب (Time Sheet)

نمونه فایل حضور و غیاب تحت اکسل  برای ساعات ورود و خروج اصطلاحا تایم شیت (Time Sheet)  هر یک از کارکنان است که می توانند در  اکسل ساعات مربوطه خود را وارد و ثبت نمایند و در زمان محاسبه حقوق در اختیار واحد مالی شرکت قرار داده و مورد استفاده آن واحد قرار بگیرد.

اگر کارمند تان به صورت پروژه ای با شما کار می کند این فایل خیلی می تواند به شما کمک کند.

 

نکته : می توانید قفل فایل مزبور را از مسیر Review  سپس  Unprotected sheet  باز کنید ( بدون رمز)