توضیحات

دو فایل اکسل مربوط به صورتهای مالی که دوستان در گروه قرار داده بودند رو در سایت برای دانلود قرار میدم

فایل صورتهای مالی فارسی شامل برگه‌های زیر است

 1. صورتهای مالی
 2. ترانامه
 3. صورت سود و زیان
 4. صورت سود و زیان جامع
 5. صورت جریان وجوه نقد
 6. یادداشتهای توضیحی صورت مالی
 7. یادداشتهای توضیحی صورت مالی۲
 8. یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی۳
 9. یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی۴
 10. یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی۵
 11. یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی۶
 12. یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی۷
 13. یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی۸
 14. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۹
 15. یادداشتها توضیحی صورتهای مالی۱۰
 16. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۱۱
 17. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۱۲
 18. یادداشت توضیحی صورتهای مالیx
 19. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۱۳
 20. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۱۴
 21. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۱۵
 22. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۱۶
 23. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۱۷
 24. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۱۸
 25. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۱۹
 26. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۲۰
 27. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۲۱
 28. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۲۲
 29. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۲۳
 30. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۲۴
 31. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۲۵
 32. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۲۶
 33. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۲۷
 34. یادداشت توضیحی صورتهای مالی۲۸
 35. یادداشت توضیحی صورتهای مالی ۲۹

 

فایل صورتهای مالی انگلیسی شامل برگه‌های زیر است:

 

 1. Balance Sheet
  Monthly Bank Reconciliation
  Cash Flow Budget
  Daily Cash Reconciliation
  Income Statement