Max

این تابع از بین ورودی‌های دریافت شده، بزرگ‌ترینورودی را در خروجی نمایش می‌دهد. بنابراین خروجی این تابع نیز از نوع عددی است. به‌عبارت‌دیگر خروجی این تابع عبارت است از بزرگ‌ترین عدد از بین اعداد وارد شده در ورودی‌های Number1…Number255.