درباره حسین صابری

معرفی خلاصه:عضو هیئت علمی دانشگاه آزادارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری)کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی)برنامه نویس و مدرس کامپیوتر
http://t.me/HosseinSaberi