بوی سیب حسینی

دوره فشرده اکسل

حسین صابری

برای کارکنان این موسسه طی چند جلسه کلاسهای اکسل مقدماتی تا متوسط برگزار گردید

سایت شرکت

گلریز قم

مشاوره اکسل

حسین صابری

موارد مشاوره و طراحی چندین پروژه اکسل از سال 1391 تا کنون

سایت شرکت

کاغذ پارس

مشاوره و رفع ایراد

حسین صابری

فعالیتهای مشاوره اکسل و رفع ایرادات کارکنان در ارتباط با اکسل از سال 1392 تا کنون

سایت شرکت

کارگزاری تدبیرگران فردا

اکسل مقدماتی

یاسر طاهرخانی

دوره سازمانی اکسل مقدماتی در تاریخ 25 بهمن 1395 برای کارمندان این شرکت برگزار گردید

سایت شرکت

چیپس باتو

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

برای کارکنان شرکت صنایع غذایی طلاچین (چیپس باتو) کلاس اکسل پیشرفته در دو دوره (بهمن و اسفند 96 – اردیبهشت 97) برگزار شد

سایت شرکت

بانک مسکن

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

در فاصله اسفند 95 تا فروردین 96 برای روسا و معاونین شعب بانک مسکن استان قزوین کلاس اکسل پیشرفته برگزار گردید

سایت شرکت

شرکت بل روزانه

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

در مرداد و شهریور 96 کلاسهای اکسل پیشرفته برای کارکنان شرکت بل برگزار گردید

شرکت یونیلیور ایران

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

در شهریور 1396 کلاسهای اکسل پیشرفته برای کارکنان شرکت یونیلیور ایران برگزار گردید

سایت شرکت

صنایع غذایی کوروش

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

در دیماه 1396 کلاسهای اکسل پیشرفته برای کارکنان صنایع غذایی کوروش برگزار گردید

سایت شرکت

شرکت گلپخش

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

در مرداد 1396 کلاسهای اکسل پیشرفته برای کارکنان شرکت گلپخش برگزار گردید

سایت شرکت