XNPV

XNPV

توضیح

مشابه تابع XIRR، اگر بخواهیم ارزش فعلی خالص را برای پروژه‌هایی محاسبه نماییم که وجوه آن‌ها در تاریخ‌های مختلف دریافت یا پرداخت می‌شوند باید از تابع XNPV استفاده نماییم.

این تابع ارزش فعلی خالص (NPV) را برای پروژه‌هایی حساب می‌نماید که مبالغ ورودی و خروجی آن‌ها به‌صورت غیرمنظم و در مقاطع مختلف انجام شده‌اند. خروجی این تابع نیز به‌صورت عددی است و بهتر از فرمت Accounting برای آن استفاده شود.

ورودی ها

  • Rate : نرخ تنزیل، عددی، اجباری.

این ورودی معرف نرخ تنزیل وجوه نقد ورودی و خروجی سرمایه گذاری است. این ورودی از نوع عددی است و بهتر است به‌صورت درصدی وارد شود.

  • Value1…Value254 : مبالغ وجوه ورودی و خروجی، عددی، ورود حداقل یک ورودی اجباری است.

این ورودی‌ها معرف مبالغ وجوه ورودی و خروجی حاصل از سرمایه گذاری است. اگر مبالغ وارد شده در این ورودی اعداد مثبت باشند معرف وجوه نقد ورودی و اگر این اعداد منفی باشند معرف وجوه نقد خروجی حاصل از سرمایه گذاری هستند.

  • Dates : تاریخ دریافت یا پرداخت وجوه، عددی (تاریخ)، اجباری.

همان‌طور که از نام این ورودی برمی‌آید از آن به‌عنوان تاریخ پرداخت‌ها و دریافت‌ها استفاده می‌شود. این ورودی نیز می‌تواند یک سری از اعداد را که به فرمت کد تاریخ هستند دریافت نموده و یا اینکه به سلول‌هایی ارجاع داده شود که همگی از نوع تاریخ باشد.

نکته:

برای اینکه این تابع جواب درست به شما بدهد باید دو ورودی PV و PMT از لحاظ علامت برعکس یکدیگر باشند.

مثال

شرکت آلفا قصد دارد در تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ در یکی از دو پروژه A و B مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه گذاری نماید. ورودی هریک از این دو پروژه طی ۶ سال آتی به ترتیب در جدول زیر قرار دارد. اگر فرض کنیم که پرداخت‌ها در هر سال در ابتدای هر سال و در تاریخ ۰۱/۰۱ انجام شده باشد،

تاریخ پروژه A تاریخ پروژه B

۰۱/۰۵/۸۱

۳۰۰۰۰۰۰۰ ۸۰/۰۱/۰۱ ۶۵۰۰۰۰۰۰
۱۸/۱۰/۸۲ ۳۵۰۰۰۰۰۰

۸۱/۰۴/۰۲

۷۰۰۰۰۰۰۰
۳۰/۰۵/۸۳ ۴۵۰۰۰۰۰۰ ۸۲/۰۳/۳۱ ۶۴۰۰۰۰۰۰
۰۹/۰۸/۸۴ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ۸۳/۰۷/۲۴ ۳۵۰۰۰۰۰۰
۱۰/۰۴/۸۵ ۵۴۰۰۰۰۰۰ ۸۴/۰۵/۲۹ ۴۲۰۰۰۰۰۰
۲۱/۰۶/۸۶ ۶۵۰۰۰۰۰۰ ۸۵/۰۹/۰۷ ۳۰۰۰۰۰۰۰

ارزش فعلی خالص دو پروژه را با توجه به تاریخ‌های پرداخت و دریافت وجوه محاسبه نمایید.

برای حل این مثال در سلول‌های I5 و J5 از تابع XNPV با ورودی‌هایی همانند زیر استفاده نمایید:

فرمول

=XNPV(0.2,A_Cash,A_Date)

I5
خروجی

۱۷,۲۷۱,۳۲۲ ریال

فرمول

=XNPV(0.12,B_Cash,B_Date)

J5
خروجی

۱۰۰,۲۶۸,۶۲۴ ریال

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-23T23:49:20+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر