SEARCH

SEARCH

توضیح

با استفاده از این تابع می‌توانید موقعیت یک رشته متنی را درون رشته متنی دیگر جستجو نمایید. خروجی این تابع موقعیت رشته متنی مورد جستجو، از لحاظ مکانی، در رشته متنی دوم است. اگر مقدار موردنظر یافت نشود این تابع پیغام خطا نمایش می‌دهد.

ورودی ها

  • Find_text : رشته مورد جستجو، متنی، اجباری.

این ورودی معرف رشته متنی است که به دنبال آن جستجو می‌کنیم.

  • Within_text : رشته اصلی، متنی، اجباری.

این ورودی در حقیقت متنی است که در نقش مکان جستجو است.

  • Start_num : موقعیت شروع، عددی، اختیاری با پیش فرض یک.

با مقدار دهی به این ورودی در حقیقت برای تابع مشخص می‌کنید که از چه موقعیتی به بعد به دنبال متن موردنظر شما جستجو انجام پذیرد. این ورودی از نوع عددی است و شماره کاراکتر ابتدای مکان مورد جستجو را مشخص می‌نماید. اگر در این ورودی چیزی وارد نکنید (و یا عدد ۱ را وارد کنید) جستجو از ابتدا آغاز می‌گردد.

نکته:

  • دو تابع SEARCH و FIND برای متون فارسی دقیقاً یکسان عمل می‌کنند. اما برای متون انگلیسی تفاوت آن‌ها در این است که تابع FIND تابعی Case-Sensetive (حساس به حروف بزرگ و کوچک) است. اما تابع SEARCH تابعی Case-Sensetive (حساس به حروف بزرگ و کوچک) نیست.

مثال

در ادامه دو بیت زیر را در چهار سلول A6:B7 وارد نمایید:

دریغ و درد که در جستجوی گنج حضور                    بسی شدم به گدایی بر کرام و نشد

ز کنج صومعه حافظ مجوی گوهر عشق                   قدم برون نه اگر میل جستجو داری

حال با استفاده از تابع FIND مکان «گنج» را بیابید و با استفاده از تابع SEARCH مکان «گوهر عشق» را مشخص کنید.

برای این منظور در دو سلول D6 و D7 از توابع FIND و SEARCH به‌صورت زیر استفاده کنید:

فرمول

=FIND(“گنج”,A6,5)

D6
خروجی

۲۵

خروجی ۲۵ برای تابع FIND به این معناست که حرف «گ» در کلمه «گنج» ۲۵ امین حرف بیت است و به همین ترتیب خروجی ۲۳ تابع SEARCH به این معناست که حرف «گ» کلمه گوهر ۲۳ امین حرف بیت مورد جستجو است.

فرمول

=SEARCH(“گوهر عشق”,A7&B7,1)

D7

 

خروجی

۲۳                                         

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-23T23:37:17+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر