REPLACE

REPLACE

توضیح

  • این تابع یک متن جدید را به‌عنوان ورودی دریافت نموده و سپس آن را جانشین قسمتی از متن قدیمی (که خود نیز یکی از ورودی‌های تابع است) می‌کند. اینکه متن جدید بجای کدام قسمت از متن قبلی قرار گیرد، با استفاده از مختصات کاراکتر ابتدایی و تعداد کاراکترها مشخص می‌شود. خروجی این تابع از نوع متنی است و همان متن قبلی تابع است که اکنون شامل متن جدید نیز می‌باشد.

ورودی ها

  • Old_text : متن قدیمی، متنی، اجباری.

این ورودی معرف متن قدیمی است که قصد دارید قسمتی از آن را جدا نموده و متن جدید را جایگزین آن نمایید.

  • Start_num : موقعیت شروع، عددی، اجباری.

این ورودی مشخص می‌کند که قسمتی از متن قبلی که قرار است حذف شود از کاراکتر شماره چند شروع شود.

  • Num_char : تعداد کاراکترهای حذفی، عددی، اجباری.

این ورودی مشخص می‌کند که چه تعداد از کاراکترهای متن قدیمی (از موقعیت Start_num به بعد) حذف شوند.

  • New_text : متن جدید، متنی، اجباری.

این ورودی معرف متنی است که جایگزین قسمت حذف شده در متن قدیمی می‌گردد.

مثال

کلمه «شکستگانیم» را در بیت زیر توسط تابع REPLACE با کلمه «نشستگانیم» تعویض نمایید.

کشتی شکستگانیم ای با شرطه برخیز                    باشد که باز بینی دیدار آشنا را

برای این منظور در سلول D12 از تابع REPLACE به‌صورت زیر استفاده نمایید.

فرمول

=REPLACE(A12,6,9,”نشستگانیم”)

D12

 

خروجی

کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-23T23:32:48+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر