0
0

علي مرادي

‎داخل یک ستون تعداد زیادی شماره داريم اگه بخواهيم شماره های تکراری هستند راپيدا كنيم از کدام گزینه یا فرمول ميتوانيم استفاده كنيم؟

  • You must to post comments
0
0

image

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.