0
0

با سلام

چگونه میتوان در اکسل شماره صفحات گذاشت ؟

 

0
0

page layout- print titels – header/footer -custom footer

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید