0
0

با سلام

زمانی که میخواهم فایل اکسل را ذخیره کنم با این خطا مواجه میشوم

be careful! Parts of your document may include  personal information that cant be removed by the document inspector

0
0

به روش ذیل عمل کنید

file-excel options -trust center -trust center settings-privacy options-

تیک گزینه remove personal information from file properties on save   را بردارید

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید