0
0

حسن 

چگونه میتوانم اکسل را بر روی ورد وارد کنم و هر کاری دراکسل انجام میدهم توی ورد هم به همان صورت باشد ؟

1
0

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید