0
0

سلام بعداز طراحی کردن نمودار و ذخیره آن وقتی دوباره فایل اکسل رو باز می کنم نمودار نمایش داده نمی شود چرا؟

0
0

سلام

باید فایل شما رو ببینم

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید