0
0

امیر حسین
وقتی فرمولی برای سلولی تعریف میشود بعد از این که در آرگومانهای سلول تغییری ایجاد میکنیم ، در حاصل تغییری ایجاد نمیشود ، تا زمانی ک بر روی سلول فرمول نویسی شده دبل کلیک کنم و اینتر بزنم .مشکل از کجاست.لطفا راهنمایی کنید

3
0

لطفا تنظیمات خود را بر روی Automatic قرار دهید .

img_1244

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید