0
0

دراکسل چگونه میتوانیم چارک ها ، دهک ها و صدک های عددی را بدست اوریم

  • You must to post comments
-5
0

سلام از توابع quartlie برای چارک و از تابع percentile  برای صدک

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.