توضیحات

فایل نمونه صورتهای مالی مطابق با آخرین اصلاحات استانداردهای حسابداری سال 1395 تحت اکسل

نمونه صورت های مالی تحت اکسل مطابق با آخرین بخشنامه سازمان حسابرسی در ذیل در اختیار حسابداران و حسابرسان محترم به تهیه تالانت تقدیم می گردد.

نمونه صورت های مالی تحت اکسل تالانت 1395