توضیحات

سلام و عرض ادب

برای دانلود متمرکز مجموعه آموزشی اکسل مقدماتی از لینکهای زیر استفاده کنید

قسمت

موضوع

زمان

حجم

۱آشنایی با آفیس

آشنایی با اکسل

باز کردن اکسل

آشنایی به مفاهیم برگه، سطر ، ستون و سلول

معرفی محدودیتهای اکسل

آشنایی با وارد کردن داده ها در سلول ها

ذخیره نمودن فایل

انواع فرمتهای قابل ذخیره توسط اکسل

۱:۰۰:۰۰۴۰ MB
۲آشنایی با انواع روشهای ورود داده در اکسل

فرمول نویسی ساده به روشهای مختلف

تسری فرمول ها به سلولهای همجوار

مقدمه‌ای بر ارجاع

۱۹:۰۲۱۰ MB
۳تغییر فرمت سلولها

ظاهرسازی پروژه

تغییر عرض و ارتفاق ستون ها و ردیفها

تابع چیست؟

استفاده از توابع خودکار SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT

تسری توابع به سلولهای همجوار (همانند فرمولها)

فرمت دهی شرطی Conditional formating

۰۰:۴۹:۱۷۳۰٫۶ MB
۴مروری بر توابع خودکار

معرفی قسمتهای مختلف پنجره ورودی‌های تابع

استفاده از هلپ اکسل

۰۰:۱۶:۳۰۱۰٫۳ MB
۵جدول بندی و کشیدن خطوط جدولی حاشیه سلول ها به روشهای مختلف۰۰:۱۲:۳۵۸٫۵ MB
۶مروری بر پنجره ورودی‌های توابع

استفاده از تابع SUM و مقدار دهی به آن از طریق پنجره ورودی‌های تابع

معرفی تابع بسیار مهم IF

ورودی های منطقی (Logical) چیستند؟

۰۰:۲۶:۳۲۱۴٫۵ MB
۷تنظیمات حاشیه برگه، اندازه و چاپ

تنظیم محوطه چاپ

قرار داده محوطه چاپ در وسط برگه (افقی و عمودی)

استفاده از تصویر زمینه

تکرار چند ردیف (ستون) در همه صفحات چاپ شده

تنظیم خودکار اندازه برگه

۰۰:۲۳:۴۸۱۹ MB
۸مروری بر تابع IF

معرفی توابع AND , OR, NOT

مقدمه ای بر ترکیب توابع IF و AND و OR و NOT

معرفی تابع IFERROR

مدیریت خطا با تابع IFERROR

ترکیب تابع IFERROR و فرمولها

۰۰:۲۱:۰۲۱۱٫۸ MB
۹ارجاع چیست؟

انواع ارجاع در اکسل (نسبی، مطلق و…)

ضرورت استفاده از ارجاع مطلق در اکسل

ایجاد انواع ارجاع در اکسل

انتقال توابع و فرمولهای دارای ارجاع

۰۰:۲۹:۳۷۱۹٫۹ MB
۱۰معرفی تابع Vlookup۰۰:۲۲:۴۰۱۴٫۲ MB
۱۱مروری بر تابع Vlookup

توضیح ورودی Range_Lookup

Row, Column, Hlookup, Address

۰۰:۲۱:۰۰۱۴٫۷ MB
۱۲مروری بر لزوم ترکیب توابع

مروری بر توابع AND و OR

مقدمه ای بر ترکیب توابع

ترکیب توابع IF و AND و OR

ترکیب توابع توسط سلولهای واسطه

ترکیب توابع IF و Row برای درج خودکار شماره ردیف

۰۰:۲۴:۵۰۱۶ MB
۱۳معرفی توابع دسته Text

CONCATENATE, EXACT, LEFT, RIGHT, MID, LEN, REPLACE, SUBSTITUDE, SEARCH, FIND, LOWER, UPPER, PROPER, TRIM

۰۰:۲۷:۳۸۱۷٫۷ MB
۱۴تمارین مربوط به کار با توابع متنی TEXT

یافتن کاراکتر وسط متن داده شده

ترکیب توابع LEN و MID و INT

یافتن اولین کلمه متن

ترکیب توابع Search و LEFT

تبدیل شماره ها به کد

ترکیب توابع REPT و LEN

۰۰:۲۷:۳۸۷ MB
۱۵ضرورت قفلگذاری روی سلولها

آموزش نحوه قفل گذاری روی سلولها

۰۰:۱۸:۱۲۱۱٫۵ MB
۱۶معرفی توابع قسمت AutoSum شامل : SUM, AVERAGE , COUNTNUMBER MAX , MIN۰۰:۲۳:۰۰۱۳٫۸ MB
۱۷معرفی توابع قسمت TEXT شامل :  ASC, CHAR,CLEAN, CONCATENATE ,DOLLAR,EXACT,FIND, LEFT, LEN, LOWER, MID, PROPER, REPLACE, REPT ,RIGHT,  SEARCH, SUBSTITUTE,T,TEXT ,TRIM, UPPER,VALUE,۰۰:۴۰:۰۰۲۸٫۷ MB
۱۸معرفی توابع قسمت Logical شامل :  AND, FALSE, IF, IFERROR, IFNA , IFS, NOT, OR, SWITCH ,TRUE ,XOR۰۰:۱۳:۰۰۱۹٫۸۹ MB
۱۹معرفی توابع قسمت Logical شامل : ADDRESS, COLUMN, HLOOKUP, HYPERLINK, INDEX, INDIRECT, ROW, VLOOKUP۰۰:۱۳:۰۰۱۹٫۹ MB
۲۰معرفی توابع قسمت Date & Time شامل :DATE, DATEVALUE, DAY, HOUR, MINUTE, MONTH,  NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, YEAR۰۰:۱۳:۰۰۱۹٫۲ MB
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴