فقط مجموعه های چند قسمتی با حجم بالا در این طبقه قرار میگیرند.