POWER

جهت به توان رساندن عددی به جز از روش shift +6 یا علامت ^ از تابع power نیز برای داده های بیشتر می توان بهره برد.

تابع Power در ترکیب با توابع دیگر کاربردی تر است.

نحوه بکار گیری :
فرض بفرمایید در ستون b درون خانه 2 تا خانه 6 (B2:B6) اعداد مان نوشته شده است و می خواهیم در ستون c به توان دو برسانیم بعد از تایپ تابع مدنظر ، محدوده را مشخص می نماییم و سپس در قسمت بعدی رقم توان را میدهیم

در خانه C2 فرمول زیر را نوشته و به تمامی خانه های پایین تر تسری میدهیم (کپی می نماییم):

=power(b2,2)

پیشنهاد:

آموزش فرمول نویسی در اکسل

2017-10-26T23:02:08+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر