NPV

NPV

توضیح

یکی دیگر از روش‌های ارزیابی و رتبه بندی پروژه‌های سرمایه‌ای، مقایسه این پروژه‌ها با استفاده از روش ارزش فعلی خالص یا NPV است. با استفاده از روش NPV ارزش فعلی وجوه نقد ورودی حاصل از سرمایه گذاری را با استفاده از یک نرخ بهره محاسبه نموده و این مبلغ را از ارزش فعلی وجوه نقد خروجی  حاصل از سرمایه گذاری (مانند  مبلغ سرمایه گذاری اولیه و مخارج سالانه) کم می‌کنیم. اگر مقدار NPV برای پروژه‌ای مثبت باشد آن پروژه در مجموع مطلوب است. و هرچه مقدار مثبت NPV بزرگ‌تر باشد پروژه‌ها مطلوب‌تر هستند.

این تابع با دریافت یک نرخ بهره و مبالغ خروجی و ورودی حاصل از سرمایه گذاری، ارزش فعلی خالص پروژه را در خروجی نمایش می‌دهد.

ورودی ها

  • Rate : نرخ تنزیل، عددی، اجباری.

این ورودی معرف نرخ تنزیل وجوه نقد ورودی و خروجی سرمایه گذاری است. این ورودی از نوع عددی است و بهتر است به‌صورت درصدی وارد شود.

  • Value1…Value254 : مبالغ وجوه ورودی و خروجی، عددی، ورود حداقل یک ورودی اجباری است.

این ورودی‌ها معرف مبالغ وجوه ورودی و خروجی حاصل از سرمایه گذاری است. اگر مبالغ وارد شده در این ورودی اعداد مثبت باشند معرف وجوه نقد ورودی و اگر این اعداد منفی باشند معرف وجوه نقد خروجی حاصل از سرمایه گذاری هستند.

نکته:

هر یک از ورودی‌های Value1..Value254 نسبت به ورودی قبلی خود یک سال بعد در نظر گرفته می‌شوند. یعنی اگر ورودی‌های Value1، Value2 و Value3 به ترتیب مبالغ ۱۰۰، ۲۰۰- و ۳۰۰ باشند. به این معنی است که در سال اول ۱۰۰ ریال وجه ورودی و در سال دوم ۲۰۰ ریال وجه خروجی و در سال سوم ۳۰۰ ریال وجه ورودی بوده است. این وضعیت در داخل هر ورودی نیز به همین صورت است.

مثال

شرکت آلفا قصد دارد در تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ در یکی از دو پروژه A و B مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه گذاری نماید. ورودی هریک از این دو پروژه طی ۶ سال آتی به ترتیب در جدول زیر قرار دارد. اگر فرض کنیم که پرداخت‌ها در هر سال در ابتدای هر سال و در تاریخ ۰۱/۰۱ انجام شده باشد،

 

تاریخ پروژه A تاریخ پروژه B

۰۱/۰۵/۸۱

۳۰۰۰۰۰۰۰ ۸۰/۰۱/۰۱ ۶۵۰۰۰۰۰۰
۱۸/۱۰/۸۲ ۳۵۰۰۰۰۰۰

۸۱/۰۴/۰۲

۷۰۰۰۰۰۰۰
۳۰/۰۵/۸۳ ۴۵۰۰۰۰۰۰ ۸۲/۰۳/۳۱ ۶۴۰۰۰۰۰۰
۰۹/۰۸/۸۴ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ۸۳/۰۷/۲۴ ۳۵۰۰۰۰۰۰
۱۰/۰۴/۸۵ ۵۴۰۰۰۰۰۰ ۸۴/۰۵/۲۹ ۴۲۰۰۰۰۰۰
۲۱/۰۶/۸۶ ۶۵۰۰۰۰۰۰ ۸۵/۰۹/۰۷ ۳۰۰۰۰۰۰۰

ارزش فعلی خالص هر پروژه را با نرخ تنزیل ۲۰% محاسبه نمایید.

برای محاسبه NPV پروژه‌های A و B در همان برگه آماده شده در مثال ۴۳ دو سلول I3 و J3 را برای آن‌ها در نظر بگیرید. و از تابع NPV با ورودی‌های زیر برای این دو سلول استفاده نمایید:

فرمول

=NPV(0.2,A_Cash)

I3
خروجی

۲۴,۲۲۶,۳۴۱ ریال

فرمول

=NPV(0.2,B_Cash)

J3
خروجی

۶۱,۳۴۹,۵۵۸ ریال

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۳ ۲۳:۵۱:۲۲ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر