MID

MID

توضیح

  • با استفاده از این تابع می‌توانید تعداد مشخصی از کاراکترهای میان یک متن را جدا نموده و در خروجی نمایش دهید.

ورودی ها

  • Text : این ورودی در تابع LEFTتوضیح داده شد.
  • Strat_num : موقعیت شروع جداسازی، عددی، اجباری.

این ورودی از نوع عددی است و عدد وارد شده مشخص می‌کند که عملیات جداسازی متن ما از کاراکتر شماره چند متن شروع شود. برای شروع از ابتدا می‌توانید عدد یک را وارد نمایید.

  • Num_char : تعداد کاراکترهای برش، عددی، اجباری.

این ورودی نیز از نوع عددی است و عدد وارد شده مشخص می‌کند که چند کاراکتر از متن جدا شده و در خروجی قرار گیرد.

 

نکته:

  • با مقدار دهی مناسب می‌توانید بجای تابع LEFT از تابع MID استفاده نمایید و با ترکیب توابع می‌توانید از این تابع بجای تابع RIGHT نیز استفاده کنید.

مثال

در بیت زیر کلمه «میان» را استخراج نموده و در خروجی نمایش دهید.

امشب ز غمت میان خود خواهم خفت               وز بستر عافیت برون خواهم خفت

برای این منظور در سلول D10 از تابع MID با ورودی‌های زیر استفاده نمایید:

فرمول

=MID(A10 & B10,12,4)

D10

 

خروجی

میان

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-23T23:34:23+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر