LOOKUP

LOOKUP

توضیح

این تابع نیز در دو شکل متفاوت وجود دارد. در شکل اول تابع (که Vector form) نامیده می‌شود، تابع مقدار ورودی Lookup_value را در ستون (یا ردیف) Lookup_vector جستجو نموده و مقدار متناظر آن را از ستون (یا ردیف) Result_vector در خروجی نمایش می‌دهد. و در شکل دوم آن (که Array form) نامیده می‌شود، مقدار ورودی Lookup_value در اولین ستون (یا ردیف) ورودی Array جستجو نموده و در صورت یافتن آن مقدار متناظر آخرین ستون (یا ردیف) را نمایش می‌دهد.

ورودی ها

  • Lookup_value : مقدار مورد جستجو، هر نوع، اجباری.
  • Lookup_vector : ستون (یا ردیف) مورد جستجو، آرایه، اجباری.

مکانی که تابع در آنجا به دنبال مقدار Lookup_value می‌گردد. این مقدار حتماً باید یک ستون و یا یک ردیف باشد.

  • Result_vector : ستون (یا ردیف) نتیجه، آرایه، اختیاری با پیش‌فرض Lookup_vector..

تابع در صورت یافتن مقدار Lookup_value در Lookup_vector خروجی تابع را از این مکان انتخاب می‌نماید.

  • Array: جدول مورد جستجو، آرایه، اجباری.

این جدول می‌تواند حاوی چند ستون و چند ردیف باشد. مقدار Lookup_value در ستون اول آن مورد جستجو قرار می‌گیرد و خروجی تابع از ستون آخر آن انتخاب می‌شود.

مثال

در برنامه فاکتور فروش خود و در برگه “فاکتور” با استفاده از دو شکل تابع Lookup ترتیبی دهید که نام و نام خانوادگی مشتری با توجه به کد وارد شده در سلول E3 در سلول‌های L15 و L17 درج شود.

برای این منظور در سلول‌های L15 از تابع Lookup با شکل Vector form و در سلول L17 از تابع Lookup با شکل Array form و با ورودی‌های زیر استفاده نمایید.

فرمول

=LOOKUP(E3,’مشخصات مشتریان’!A,’مشخصات مشتریان’!B)

L15
خروجی

امیر محسن

فرمول

=LOOKUP(E3,’مشخصات مشتریان’!A:C)

L17
خروجی

رستگار


منبع:
حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۲-۱۱ ۰۱:۲۸:۵۰ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر