INDIRECT

INDIRECT

توضیح

این تابع با دریافت آدرس یک سلول مقدار آن را در خروجی نمایش می‌دهد. بنابراین نوع خروجی این تابع بستگی به نوع خروجی سلولی دارد که آدرس آن را در ورودی وارد می‌نمایید.

ورودی ها

  • Ref_text : آدرس سلول، متنی، اجباری.

این ورودی از نوع متنی است و می‌توانید از خروجی تابع ADDRESS برای مقدار دهی به آن استفاده نمایید.

  • A1 : نوع آدرس وارد شده، منطقی، اختیاری با پیش‌فرض 1.

در این ورودی باید مشخص شود که آدرسی که در ورودی Ref_text وارد شده است، از نوع آدرس‌های معمولی است و یا از نوع آدرس‌های با فرمت R1C1[1].

[1] برای اطلاع بیشتر در این زمینه به ورودی A1 در تابع ADDRESS رجوع نمایید.

مثال

با توجه به اطلاعات مثال 77 مقدار سلولی بانام « ‘فاکتور فروش’!H19» را در سلول L9 وارد کنید.

فرمول

=INDIRECT(L8,1)

L9
خروجی

75500


منبع:
حسابداری با اکسل

2017-05-04T13:34:28+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر