INDEX

INDEX

توضیح

دو نسخه تقریباً مشابه از این تابع وجود دارد که با یکدیگر فقط در یک ورودی تفاوت دارند.در نسخه اول تابع در آرایه‌ای از سلول‌ها، مقدار سلولی را در خروجی نمایش می‌دهد که شماره سطر (و در صورت لزوم ستون آن) در ورودی‌های Row_num و Column_num مشخص شده باشد.نسخه دوم این تابع نیز بسیار شبیه نسخه اول آن است، با این تفاوت که در نسخه دوم بجای یک آرایه از سلول‌ها می‌توان چند آرایه از سلول‌ها را برای تابع در ورودی‌ها مشخص نموده بنابراین لازم است که در هنگام مقداردهی به ورودی مشخص نماییم که تابع خروجی موردنظر را از کدام آرایه نمایش دهد.

ورودی ها

  • Array: آرایه مورد جستجو، آرایه، اجباری.
  • Reference : مرجع، مجموعه‌ای از یک یا چند آرایه، اجباری.
  • Row_num : شماره ردیف، عددی، اجباری.
  • Column_num : شماره ستون، عددی، اختیاری.

در صورتیکه ورودی اول (Row_num یا Column_num) بیش از یک ستون داشته باشد، باید شماره ستون موردنظر را در این ورودی وارد نمایید.

  • Array_num : شماره آرایه، عددی، اختیاری.

در صورتیکه ورودی اول (Reference) حاوی بیش از یک آرایه داشته باشد، در این ورودی باید شماره آرایه مورد جستجو را وارد نمود.

مثال

در پروژه فاکتور فروش خود در برگه فاکتور با استفاده از تابع INDEX از جدول مشخصات کالا نام کالای موجود در ردیف 5 را در سلول L13 نمایش دهید.

برای این منظور در سلول L13 از تابع Index همراه با ورودی‌های زیر استفاده می‌نماییم.

فرمول

=INDEX(‘مشخصات کالا’!A:E,5,2)

L13
خروجی

خامه


منبع:
حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۲-۱۱ ۰۱:۲۸:۳۳ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر