قصد داریم به مرور در این صفحه کلیه توابع موجود در نرم افزار اکسل را شرح دهیم.
این کار زمانبر است و به صبر و یاری شما نیاز خواهد داشت.

توابع به صورت دسته بندی شده (دسته بندی خود نرم افزار) در این قسمت قرار خواهند گرفت با کلیک روی نام هر کدام از توابع، صفحه توضیحات مربوط به آن باز خواهد شد که حاوی توضیح تابع و شرح ورودی ها و مثال میباشد.

امیدوارم که این حرکت سایت مفید و سازنده باشد.

@TALANT_IR

توابع اطلاعاتی

  در این طبقه هیچ تابعی تعریف نشده است

توابع آماری

  در این طبقه هیچ تابعی تعریف نشده است

توابع منطقی

  در این طبقه هیچ تابعی تعریف نشده است

توابع تاریخ و زمان

  در این طبقه هیچ تابعی تعریف نشده است

توابع ریاضی

  در این طبقه هیچ تابعی تعریف نشده است

توابع جستجو و مرجع

  در این طبقه هیچ تابعی تعریف نشده است

توابع متنی

  در این طبقه هیچ تابعی تعریف نشده است

توابع مالی

  در این طبقه هیچ تابعی تعریف نشده است

توابع جمع خودکار

  در این طبقه هیچ تابعی تعریف نشده است