EXACT

EXACT

توضیح

این تابع دو متن را با یکدیگر مقایسه می‌نماید و در صورتیکه هردو دقیقاً برابر بودند خروجی آن True و در غیر این صورت خروجی آن برابر با False خواهد بود.

ورودی ها

  • Text1,Text2 : دو متن قابل مقایسه، هر دو اجباری.

نکته:

  • این تابع Case-Sensetive است ( حساس به بزرگی و کوچکی حروف). این بدین معناست که اگر متن وارد شده در ورودی‌های شما انگلیسی باشد، از نظر این تابع Accounting و accounting با یکدیگر برابر نیستند زیرا حروف اول آن‌ها از لحاظ بزرگی و کوچکی یکسان نیستند.

مثال

در دیوان حافظ دو بیت در دو جای متفاوت وجود دارد که مصراع اول هردو یکی است. این دو بیت عبارت‌اند از:

سحرگه رهروی در سرزمینی                            همی گفت این معما با قرینی

سحرگه رهروی در سرزمینی                            به لطفش گفت رندی ره نشینی

می‌خواهیم این دو مصراع اول از این دو بیت را با استفاده از تابع EXACT باهم مقایسه کنیم.

برای حل این مثال در چهار سلول A4:B5 چهار مصراع فوق را تایپ کنید و در سلول D4 از تابع EXACT به شرح زیر استفاده نمایید:

فرمول

=EXACT(A4,A5)

D4
خروجی

TRUE

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-23T23:38:26+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر