ماکرو جهت تهیه لیست فایلهای یک پوشه

با ماکرو زیر میتوانید لیستی از فایلهای موجود در پوشه ای که آدرس آن در سلول f1 درج شده است تهیه کنید :

۱۳۹۶-۱-۴ ۰۱:۱۴:۳۵ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر