فروش با انتخاب بازه زمانی دلخواه

فرض کنید یک فایل اکسل از فروش شرکت به دست واحد حسابداری رسیده است و میخواهیم یک آنالیز فروش بر روی تاریخ فروش ها انجام بدیم .یعنی بررسی کنیم در یک بازه زمانی که وضعیت بازار فروش مطلوب بوده و در یک بازه زمانی که وضعیت بازار فروش مطلوب نبوده روند فروش چگونه بوده است .

2017-05-02T09:51:12+00:00

در باره نویسنده :