سفارش کلاس برای سازمانها

 • مشخصات سازمان

 • آدرس کامل دفتر مرکزی شرکتی که قصد تشکیل کلاس دارد در این قسمت وارد کنید
 • مشخصات نماینده سازمان

 • مشخصات فردی که از طرف شرکت متقاضی تشکیل کلاس است در این قسمت وارد شود.
 • موبایل فردی که از طرف شرکت متقاضی تشکیل کلاس است در این قسمت وارد شود.
 • مشخصات کلاس

  لطفاً موضوع کلاس مورد نظر خود را از این قسمت انتخاب کنید.
  در صورتی که تمایل به برگزاری کلاس در محل شرکت داشته باشید لازم است که به تعداد کاربران و استاد سیستم مورد نیاز داشته باشید و حداقل یک جلسه برای ارتباط سیستمها زمان لازم است.
 • Please enter a number from 1 to 100.
  زمان تقریبی در نظر گرفته شده برای کلاس را وارد نمایید.