استخراج نام شیت به کمک ترکیب توابع

صفحه ی گسترده ی اکسل تشکیل شده است از شیت های مختلف که هر کدام نام های خاص خودشان را دارند, در این آموزش به بر پایه ی تابع CELL تشکیل شده است به کمک ترکیب چند تابع متنی  می توان نام شیت را از یک متن بلند استخراج کرد .تابع CELL از مجموعه ی توابع اطلاعاتی می باشد و گرامر آن به شکل CELL (info_type, [reference])  می باشد.

آرگومان اول این تابع تعیین میکند که چه نوع اطلاعاتی مد نظر کاربر میباشد و آرگومان دوم سلولی که این اطلاعات را در مورد آن احتیاج داریم مشخص میکند، آرگومان دوم اختیاری است و در صورت خالی بودن، آخرین سلولی که تغییر در آن اتفاق افتاده است ملاک بررسی قرار داده میشود.

آرگومان اول یک داده ی متنی میباشد که نوع اطلاعات مورد نیاز را تعیین میکند.دراین فیلم آموزشی ما از پنجمین گزینه این تابع استفاده کرده ایم که مسیر فایل ذخیره شده و نام شیت را برای ما مشخص می کند سپس با استفاده از توابع RIGHT ,LEN , FIND  نام شیت را استخراج می کنیم.

2017-11-07T09:36:07+00:00

در باره نویسنده :